Rijksmuseum Twenthe - Het kunstmuseum van Enschede

ANBI

Rijksmuseum Twenthe is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het museum belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.

Maar niet alleen Stichting Rijksmuseum Twenthe heeft de ANBI-status, ook de Stichting Roombeek musea Fonds (voorheen de Stichting Rijksmuseum Twenthe Fonds) en de Stichting G.J. van Heek Jr fonds hebben deze status.

Alle drie de stichtingen zijn gevestigd te Enschede aan de Lasondersingel 129-131, 7514 BP. Zowel Stichting Rijksmuseum Twenthe als deze beide steunstichtingen werken volgens het zogenaamde Raad-van-Toezicht-model met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Directeur-bestuurder is Arnoud Odding. In de onderstaande jaarverslagen is aangegeven wie de leden in de Raad van Toezicht zijn.


Leden van de Raden van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding. De vergoeding van de directeur/bestuurder van de Stichting Rijksmuseum Twenthe wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht. Voor de beide andere stichtingen ontvangt de directeur-bestuurder geen vergoeding. Met personeelsleden zijn individuele arbeidsovereenkomsten gesloten op marktconforme basis. 


RSIN nummers

G.J. van Heek Jr. Fonds: 807307099

Rijksmuseum Twenthe: 802273385

Stichting Roombeek Musea Fonds: 821070800 (voorheen Rijksmuseum Twenthe Fonds)


Hieronder vindt u links naar de jaarverslagen en het beleidsplan van de Stichting Rijksmuseum Twenthe. Ook vindt u hier de links naar de jaardocumenten van Stichting Roombeek Musea Fonds (voorheen Stichting Rijksmuseum Twenthe fonds) en de Stichting G.J. van Heek Fonds. Deze beide steunstichtingen hebben geen aparte beleidsplannen omdat de activiteiten zijn gebaseerd op de eigen statutaire doelstellingen en op het beleidsplan van de Stichting Rijksmuseum Twenthe.


Download hier het jaardocument 2014 - St. Rijksmuseum Twenthe (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2014 - St. Rijksmuseum Twenthe fonds (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2014 - St. Van Heek Fonds (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2015 - St. Rijksmuseum Twenthe (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2015 - St. Rijksmuseum Twenthe fonds (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2015 - St. Van Heek Fonds (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2016 - St. Rijksmuseum Twenthe (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2016 - St. Rijksmuseum Twenthe Fonds (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2016 - St. Van Heek Fonds (gewaarmerkte versie) 

Download hier het jaardocument 2017 - St. Rijksmuseum Twenthe (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2017 - St. Rijksmuseum Twenthe Fonds (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2017 - St. Van Heek Fonds (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2018 - St. Rijksmuseum Twenthe (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2018 - St. Rijksmuseum Twenthe Fonds (gewaarmerkte versie)

Download hier het jaardocument 2018 - St. Van Heek Fonds (gewaarmerkte versie)


Beleidsplan

Download hier het Beleidsplan 2012.


Statutaire doelstellingen:

De Stichting Rijksmuseum Twenthe heeft ten doel:

a. het instandhouden van het Rijksmuseum Twenthe;

b. het verzamelen van beeldende kunst en kunstnijverheid van de middeleeuwen tot heden met Nederlandse kunst als uitgangspunt;

c. het instandhouden en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende kunstvoorwerpen;

d. het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven kunstvoorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde kunstvoorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze kunstvoorwerpen en de tijdsperioden, waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;

e. het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;

f. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


De Stichting Rijksmuseum Twenthe Fonds is opgericht op 29 juni 2009 en heeft als doel:

-het aantrekken, beheren en het beleggen van gelden welke door schenkers, erflaters en legaterende ten bate van het Rijksmuseum Twenthe aan de stichting zijn gegeven

-het ter beschikking stellen van gelden aan het Rijksmuseum Twenthe, binnen de kaders van het door de schenker gestelde doel

-het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords, aan het Rijksmuseum Twenthe.


De Stichting GJ van Heek JR Fonds is opgericht op 28 september 1998 en heeft als doel:

-het beheren ten behoeve van de Stichting Rijksmuseum Twenthe, van een door de heer G.J. van Heek Jr, mejuffrouw A.E. van Heek en mevrouw J. Rouffaer-Van Heek geschonken fonds.

-het aanwenden van de revenuen van het fonds overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting Rijksmuseum Twenthe

-het verwerven van fondsen en middelen ten behoeve van bovengenoemde doelstelling.